#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Regional utveckling och kompetensförsörjning

Senast uppdaterad: 2017-10-26

- Hänger folkbildningen med?

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström reser under hösten 2017 runt på en kompetensförsörjningsresa i hela landet. Syftet är att diskutera utmaningar, möjligheter och förutsättningar för den regionala kompetensförsörjningen. Hur ska verksamheter runt om i landet hitta rätt kompetenser och hur ser vi till att människor kan utbilda sig, omskola sig, hitta rätt arbetstillfällen och utbildningar? I det större perspektivet är frågan; hur ska hela Sverige leva och utvecklas – inte bara storstadsområdena.

Den parlamentariska landsbygdskommittén var tydlig och föreslog att man skulle öka anslagen till folkbildningen för att ”främja det civila samhällets roll i landsbygdsutvecklingen, i synnerhet för unga personer samt personer med invandrarbakgrund”.

I samma anda lyfte tillväxtverket i sina förslag till riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete fram folkbildningen som en av de centrala aktörerna för regional kompetensförsörjning.

De politiska ambitionerna är således höga. Men hur ser verkligheten ut? Är folkbildningen en tydlig och välorganiserad aktör som bidrar i kompetensförsörjningsarbetet utifrån sin särart? Känner aktörer på regional och lokal nivå till alla de möjligheter som finns inom folkbildningen? Det kan handla om insatser för nyanlända, allmän kurs på folkhögskola, studiemotiverande folkhögskolekurs eller särskilda kurser.

2013 gjorde Folkbildningsrådet en studie av folkbildningens deltagande i regionala plattformar i fem regioner. Studien visar att det är stora variationer i vilken grad folkbildningen tar del i de regionala kompetensplattformarna. På en del platser och i en del regioner är folkbildningen en tydlig aktör som ingår i såväl kulturplaner, driver ESF projekt, ingår i regionala kompetensplattformar och arbetar med landsbygdsutveckling. På andra platser saknas delar eller de flesta av dessa förutsättningar.

Under oktober 2017 arrangerade SKL och Tillväxtverket Kompetensförsörjningsdagarna. Under dagarna lyfter Region Skåne sitt arbete för att synliggöra folkhögskolan för de unga som har behov av att läsa in behörigheter och komma vidare i utbildningssystemet. Enligt regionen känner alltför få till denna möjlighet.

I Vägval & Vilja, som den samlade folkbildningen ställt sig bakom står det ”När den regionala samverkan förstärks måste folkbildningen ges, men också själva ta, en mycket större plats i relevanta regionala processer. Det gäller kultursamverkan, men också arbetet med regionala kompetensplattformar”.

I Folkbildningsrådets studie i fem regioner konstaterades dock att ” Arbetet med kompetensplattformarna har varierat i hög grad utifrån att de har olika syften, inriktning, fokusområden, funktion, resurser och organisatorisk hemvist. Folkhögskolor och studieförbund är inga självklara medaktörer i regionernas arbete med kompetensplattformar. Folkbildningens roll varierar påtagligt [i de fem regionerna], men ingenstans finns man med i plattformens ”innersta kärna”.

Mot denna bakgrund finns anledning att ställa frågan - hur väl rustad är folkbildningen att möta de politiska ambitioner som finns kring regional utveckling och kompetensförsörjning? Samt hur kan vi stärka folkbildningens regionala synlighet och organisering?