#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Vi behöver tala om mänskliga rättigheter

Senast uppdaterad: 2018-11-30

Folkbildningsrådet har fördelat bidrag till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna sedan 2014. Nu ser vi att medlen har haft betydelse för att intensifiera och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter. Projekten visar att relativt små medel kan leda till förändringar, för individen såväl som samhället.

Vad har medlen använts till?

Flera folkhögskolor har utgått från och jobbat med konkreta situationer i den egna verksamheten. På en folkhögskola utgick man från ett anonymt rasistiskt påhopp som skrivits på en whiteboardtavla. Utifrån det skapade man tid och plats för en diskussion om värderingar och mänskliga rättigheter där pedagoger och deltagare kunde mötas och skapa samsyn.

Folkhögskolan samlade totalt 140 deltagare och lärare för att använda en metod som kallas världscafé. Metoden går ut på att deltagarna samtalar och löser problem tillsammans i olika mindre grupper. Resultatet blev ett nytt gemensamt språk för att tala om rättigheter, och deltagarna identifierade ett behov av nya verktyg för sitt värdegrundsarbete.

Det visar hur en verksamhet med ett relativt litet ekonomiskt bidrag kan lösa problem och stärka kunskapen om mänskliga rättigheter.

Ett annat exempel kommer från studieförbundens värld och är ett projekt med fokus på den svenska diskrimineringslagstiftningen. Målet var att deltagarna efter projektets slut skulle fungera som ambassadörer för mänskliga rättigheter och tillgänglig kultur.

Projektet är ett bra exempel på en aktivitet som kan få effekt utanför den egna verksamheten.

Det finns stora behov av stöd i hur och på vilket sätt ledare inom folkbildningen kan bemöta antidemokratiska åsikter. Projektbidrag till att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället har här spelat en stor roll.

Vad händer nu?

Bidraget är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr 2016/17:29). I skrivande stund vet vi inte om det blir en fortsättning för arbetet med att stärka kunskaperna om mänskliga rättigheter inom folkbildningen nästa år. Men med tanke på det arbete som redan gjorts och de resultat vi kan se kan vi bara hoppas att så blir fallet. Studieförbund och folkhögskolor kan rusta fler medborgare att respektera, skydda och främja sina egna och andras rättigheter.