Vad gäller för folkhögskolorna

Senast uppdaterad: 2021-06-07

Här hittar du den senaste informationen om hur folkhögskolorna påverkas av coronapandemin.

Vad gäller för folkhögskolan?

Folkbildningsrådet rekommenderar folkhögskolorna att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendation samt eventuella regionala föreskrifter.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni 2021 innebär att rådet om att utbildningar för vuxna bör erbjuda distansundervisning upphör att gälla. Det betyder att undervisning återigen kan genomföras på plats. Folkhälsomyndigheten anser att detta bör göras stegvis.

Det allmänna rådet och regeringsuppdraget riktat mot statliga myndigheter att arbeta hemifrån gäller dock fortsatt, vilket innebär att personal bör arbeta hemma när så är möjligt. Det kan exempelvis vara lämpligt vid inläsning, möten med annan personal eller liknande arbetsuppgifter. 

Ytterst är det varje enskild rektor som behöver fatta beslut om hur verksamheten praktiskt ska bedrivas och vilka anpassningar som måste göras, utifrån aktuella rekommendationer och skolans förutsättningar.

Inför sommaren och hösten 2021 – information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna

Folkbildning på plats och internat

Det är angeläget, särskilt under sommaren och tidig höst, att ansvariga för utbildning för vuxna anpassar verksamheten i enlighet med aktuella råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den egna regionen.

Generellt gället att övergången från distansundervisning till undervisning på plats bör ske gradvis och under ordnade former. Folkhögskolor behöver därför planera för undervisning i mindre grupper och delvis distans under sommaren. Till hösten kan mer verksamhet övergå till att genomföras på plats förutsatt att smittläget tillåter.

Deltagare som har svårigheter att studera hemma eller som har andra särskilda behov av anpassningar, bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna så snart som möjligt.

Folkhögskolorna har särskilda utmaningar eftersom många skolor erbjuder boende för deltagarna, vilket för många är deras enda boende. För folkhögskolor som har internat rekommenderar Folkbildningsrådet folkhögskolan att göra en egen bedömning av nödvändiga åtgärder för att minska risken för smittspridning i boendena och vid måltiderna. Det går inte att ge en generell rekommendation i denna fråga eftersom kontrakten och rutinerna skiljer sig åt mellan skolorna.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Hantering av eventuell smitta på internat

Den 1 oktober uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin vägledning för smittspårning. Nya rekommendationer kom då angående hur personer som bor tillsammans ska agera vid smitta. I vägledningen står att ”personer som delar vissa ytor i boendet - såsom studentkorridorer - undantas generellt under förutsättning att fysisk distansering har skett”.

Folkbildningsrådet bedömer att förutsättningar på internat i många fall kan liknas vid en studentkorridor. Det innebär att vid eventuell smitta görs en bedömning av läkare baserat på de aktuella förutsättningarna på skolan. Beroende på hur eventuell smittspridning ser ut och hur den fysiska distanseringen på internatet fungerat kan restriktioner bli aktuellt för misstänkta fall. Även testning av personer på internatet kan bli aktuellt.

Folkbildning på distans

Möjligheten till att anpassa hela eller delar av folkhögskolekurser till distansundervisning för att minska risken för smittspridning gäller fortsatt. Folkbildningsrådet har beslutat om en dispens som gör att Svenska från dag ett för tillfället får ges på distans, den dispensen gäller året ut. Detta betyder inte att verksamheterna måste bedrivas på distans utan att de får det vid behov. Detsamma gäller verksamheterna SMF och etableringskurs.

Allmänna sammankomster på folkhögskola

Den 1 juni 2021 lyfte Folkhälsomyndigheten den nationella begränsningen i antal deltagare vid sammankomster inom folkhögskolan. Men för allmänna sammankomster finns fortfarande olika begränsningar för deltagarantal som kan gälla även för en folkhögskola. Det kan gälla verksamhet som riktar sig till allmänheten som anordnas på skolan, till exempel öppna föreläsningar eller utställningar.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler