Vad gäller för folkhögskolorna

Senast uppdaterad: 2021-01-11

Här hittar du den senaste informationen om hur folkhögskolorna påverkas av coronapandemin.

Vad gäller för folkhögskolan?

Folkbildningsrådet rekommenderar folkhögskolorna att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendation. Folkhälsomyndigheten meddelade inför höstterminen 2020 att utifrån studenternas ålder så kan folkhögskolor betraktas som motsvarande en vanlig arbetsplats. Det som gäller specifikt för arbetsplatser och generellt i hela samhället gäller därmed även för folkhögskolan. Ytterst är det varje enskild rektor som behöver fatta beslut om hur verksamheten praktiskt ska bedrivas och vilka anpassningar som måste göras, utifrån aktuella rekommendationer och skolans förutsättningar.

Information från Folkhälsomyndigheten till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19

Folkbildning på plats och internat

Folkhögskolornas verksamhet ska planeras och genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. I nuläget uppmanas alla som kan att arbeta hemifrån vilket innebär att utgångsläget är att undervisning ska genomföras på distans. Vid undervisning på plats ska anpassningar för att minska risken för smittspridning vidtas till exempel genom anpassade starttider, delade grupper och digitala inslag.

Folkhögskolorna har särskilda utmaningar eftersom många skolor erbjuder boende för deltagarna, vilket för många är deras enda boende. För folkhögskolor som har internat rekommenderar Folkbildningsrådet folkhögskolan att göra en egen bedömning av nödvändiga åtgärder för att minska risken för smittspridning i boendena och vid måltiderna. Det går inte att ge en generell rekommendation i denna fråga eftersom kontrakten och rutinerna skiljer sig åt mellan skolorna.

Hantering av eventuell smitta på internat

Den 1 oktober uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin vägledning för smittspårning. Nya rekommendationer kom då angående hur personer som bor tillsammans ska agera vid smitta. I vägledningen står att ”personer som delar vissa ytor i boendet - såsom studentkorridorer - undantas generellt under förutsättning att fysisk distansering har skett”.

Folkbildningsrådet bedömer att förutsättningar på internat i många fall kan liknas vid en studentkorridor. Det innebär att vid eventuell smitta görs en bedömning av läkare baserat på de aktuella förutsättningarna på skolan. Beroende på hur eventuell smittspridning ser ut och hur den fysiska distanseringen på internatet fungerat kan restriktioner bli aktuellt för misstänkta fall. Även testning av personer på internatet kan bli aktuellt.

Folkbildning på distans

Möjligheten till att anpassa hela eller delar av folkhögskolekurser till distansundervisning för att minska risken för smittspridning gäller fortsatt. Folkbildningsrådet har beslutat om en dispens som gör att Svenska från dag ett för tillfället får ges på distans, den dispensen gäller året ut. Detta betyder inte att verksamheterna måste bedrivas på distans utan att de får det vid behov. Detsamma gäller verksamheterna SMF och etableringskurs.