Vad gäller för folkhögskolorna

Senast uppdaterad: 2020-03-25

Här hittar du den senaste informationen om hur folkhögskolorna påverkas av coronapandemin.

Vad gäller för folkhögskolan?

I mars kom rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att gymnasieutbildning och vuxenutbildning skulle genomföras på distans. Den 29 maj meddelade regeringen att myndigheten lättar på rekommendationerna om distansundervisning och att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet från den 15 juni.

Folkbildningsrådet rekommenderar folkhögskolorna att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendation. Folkhälsomyndigheten meddelade inför höstterminen 2020 att utifrån studenternas ålder så kan folkhögskolor betraktas som motsvarande en vanlig arbetsplats. Det råd och rekommendationer som gäller för arbetsplatser och övriga samhället gäller även för folkhögskolan.

Det är fortfarande viktigt och nödvändigt att anpassa verksamheten för att minska smittspridning, men folkhögskolornas verksamhet kan utifrån de aktuella rekommendationerna helt eller delvis öppnas inför höstterminen. Hur verksamheten praktiskt ska bedrivas och vilka anpassningar som måste göras är upp till varje folkhögskola att besluta.

Information från Folkhälsomyndigheten till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19

Folkbildning på plats och internat

Folkhögskolornas verksamhet ska planeras och genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Undervisning på plats kan med fördel kombineras med olika lösningar som anpassade starttider, delade grupper och digitala inslag.

Folkhögskolorna har särskilda utmaningar eftersom många skolor erbjuder boende för deltagarna, vilket för många är deras enda boende. För folkhögskolor som har internat rekommenderar Folkbildningsrådet folkhögskolan att göra en egen bedömning av nödvändiga åtgärder för att minska risken för smittspridning i boendena och vid måltiderna. Det går inte att ge en generell rekommendation i denna fråga eftersom kontrakten och rutinerna skiljer sig åt mellan skolorna.

Hantering av eventuell smitta på internat

Den 1 oktober uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin vägledning för smittspårning. Nya rekommendationer kom då angående hur personer som bor tillsammans ska agera vid smitta. I vägledningen står att ”personer som delar vissa ytor i boendet - såsom studentkorridorer - undantas generellt under förutsättning att fysisk distansering har skett”.

Folkbildningsrådet bedömer att förutsättningar på internat i många fall kan liknas vid en studentkorridor. Det innebär att vid eventuell smitta görs en bedömning av läkare baserat på de aktuella förutsättningarna på skolan. Beroende på hur eventuell smittspridning ser ut och hur den fysiska distanseringen på internatet fungerat kan restriktioner bli aktuellt för misstänkta fall. Även testning av personer på internatet kan bli aktuellt.

Folkbildning på distans

Möjligheten till att anpassa hela eller delar av folkhögskolekurser till distansundervisning för att minska risken för smittspridning gäller fortsatt. Folkbildningsrådet har beslutat om en dispens som gör att Svenska från dag ett för tillfället får ges på distans, den dispensen gäller året ut. Detta betyder inte att verksamheterna måste bedrivas på distans utan att de får det vid behov. Detsamma gäller verksamheterna SMF och etableringskurs.