Vad gäller för folkhögskolorna

Senast uppdaterad: 2020-03-25

Här hittar du den senaste informationen om hur folkhögskolorna påverkas av coronapandemin.

Vad gäller för folkhögskolan?

I mars kom rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att gymnasieutbildning och vuxenutbildning skulle genomföras på distans. Den 29 maj meddelade regeringen att myndigheten lättar på rekommendationerna om distansundervisning och att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet från den 15 juni. I första hand betonar man att gymnasieskolan ska kunna återgå till ordinarie undervisning i höst.

Folkbildningsrådet rekommenderar folkhögskolorna att följa Folkhälsomyndighetens allmäna råd och rekommendation som gäller för hela samhället och därmed även den övriga vuxenutbildningen. Det innebär att det fortfarande är viktigt och nödvändigt att anpassa verksamheten för att minska smittspridning, men att möjligheten finns att helt eller delvis öppna folkhögskolorna för sommarverksamhet och inför höstterminen. Att rekommendationerna om distansstudier hävs kan till exempel innebära att man fortsätter att hålla distansundervisning för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

Hur verksamheten praktiskt ska bedrivas och vilka anpassningar som måste göras är upp till varje folkhögskola att besluta.

Folkbildning på distans

Efter en förordningsändring den 6 april har Folkhälsomyndigheten beslutat att tillåta några undantag från regeln om distansundervisning. Myndigheten säger i sitt beslut att undantag kan göras när praktiska examinationer inte kan göras på distans eller när enskilda elever med särskilda stödbehov behöver få komma till skolan för att klara sin utbildning. Beslutet gäller under förutsättning att skolan har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning.

Folkbildningsrådet har beslutat om en dispens som gör att Svenska från dag ett för tillfället får ges på distans. Arbetsförmedlingen har meddelat att SMF och etableringskurserna för tillfället kan ges på distans. Folkhögskolan kan dessutom på egen hand besluta om att ställa in eller skjuta på kurser vid behov.

Vad gäller för folkhögskolornas internat?

Folkhögskolorna har särskilda utmaningar eftersom många skolor har internat för deltagarna, vilket för många är deras enda boende. När det gäller folkhögskolor som har internat så rekommenderar Folkbildningsrådet folkhögskolan att göra en egen bedömning om ändrade rutiner kring gemensamma utrymmen och måltider. Det går inte att ge en generell rekommendation i denna fråga eftersom kontrakten och rutinerna skiljer sig åt mellan skolorna.

Studiemedel fortsätter betalas ut

Så länge undervisning bedrivs även på distans så kommer studiemedel och studiestartstöd fortsätta att betalas ut, meddelar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Ernkrans berättar dessutom att regeringen inom kort kommer lägga fram ett förslag som möjliggör att redan beviljat studiemedel ska kunna behållas om utbildning helt ställs in.