Vad gäller för studieförbunden

Senast uppdaterad: 2021-01-11

Här hittar du den senaste informationen om hur studieförbunden påverkas av coronapandemin.

Kan studieförbundens verksamhet genomföras på distans?

Studieförbunden enades under våren 2020 om att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Studieförbunden kan endast genomföra fysiska träffar efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Folkbildningsrådet har med anledning av den rådande pandemin tagit flera beslut om dispenser för att underlätta studieförbundens verksamhet. All studieförbundsverksamhet kan nu genomföras på distans. Det gäller även de särskilda insatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska, Uppsökande och motiverande insatser för utlandsfödda kvinnor samt Svenska för föräldralediga. Dispensern gäller till och med 31 december 2021.

Folkbildningsrådets styrelse har för 2020 också beslutat om dispens som innebär att studiecirklar nu kan genomföras även om inte alla deltagare är uppkopplade samtidigt, det som kallas asynkron verksamhet. Folkbildningsrådet utreder om dispens för asynkron verksamhet ska gälla även under 2021. För kulturprogram på distans gäller dock fortfarande att deltagare måste delta samtidigt. 

Hur påverkar coronakrisen statsbidraget?

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att verksamhet som bedrivs under tiden pandemin pågår inte påverkar fördelningen av kommande statsbidrag. Detta innebär att 2020 och 2021 kommer att undantas från underlaget när kommande års statsbidrag beräknas.

Det är dock fortfarande viktigt att studieförbunden rapporterar in sin verksamhet så vi får så korrekt statistik som möjligt. Genom att rapportera in all verksamhet har vi också på sikt möjlighet att följa upp vilken betydelse studieförbunden hade under krisen.