Folkbildningens Vägval & Vilja ut på remiss

Publicerad: 2012-02-10

Ett förslag till gemensamt folkbildningspolitiskt dokument, Folkbildningens Vägval & Vilja är nu klart för att skickas ut på remiss till folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningens Vägval & Vilja beskriver den samhällsroll den samlade folkbildningen vill ha inför framtiden och vad folkbildningen är beredd att göra.

Det slutgiltiga dokumentet, som sammanställs efter att folkhögskolor och studieförbund lämnat sina synpunkter på förslaget, vänder sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Förslaget till idédokument har arbetats fram inom en beredningsgrupp i Folkbildningsrådet med företrädare för Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Folkbildningsrådet. Det baseras på de synpunkter och förslag som studieförbund och folkhögskolor lämnat in under 2011.

Förslaget sänds ut till samtliga folkhögskolor och studieförbund för remissbehandling under våren. Remisstiden löper ut den 30 juni 2012.

- Det är nu viktigt med ett aktivt remissarbete bland folkhögskolors och studieförbunds styrelser, deltagare och personal. Då kan vi på ett tydligt sätt framföra till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå vilken samhällsroll den samlade folkbildningen vill ha inför framtiden, säger Kent Johansson, ordförande RIO.

- Studieförbunden finns tillgängliga i hela landet med ett brett utbud av möjligheter till bildning och utbildning. I diskussionerna kring Vägval och Vilja, vill Folkbildningsförbundet framförallt betona principen kring fritt och frivilligt och behovet av folkbildning som mötesplats och demokratisk arena, säger Annika Nilsson, ordförande Folkbildningsförbundet

- Folkhögskolan har alltid varit en viktig plats för möten mellan olika människor med engagemang och vilja att påverka samhället. En bred diskussion på folkhögskolorna om folkbildningens framtid är viktigt för att behålla positionen som en stark samhällsaktör, säger Eva Hellstrand, SKL.