Modellen för statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor utvärderas

Publicerad: 2012-06-28

Under 2009 började Folkbildningsrådet arbetet med att revidera modellerna för statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Hela processen utvärderas och nu är den första delrapporten klar.

Under 2009 påbörjade Folkbildningsrådet ett arbete med att revidera modellerna för statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Vintern 2010 startade Folkbildningsrådet Utvärderingen av bidragsmodeller för studieförbund och folkhögskolor. Utvärderingsresultaten kommer att redovisas i tre rapporter.

Nu är den första delrapporten klar Ett system som alla kan leva med. I den beskrivs och analyseras arbetet med revidering av bidragsmodellerna.

Frågorna har gällt hur beredningsgrupperna har arbetat, hur beredningsgruppernas förslag förhåller sig till såväl regeringens som folkhögskolornas/studieförbundens förväntningar, i vilka avseenden de föreslagna systemen värnar om kontinuitet liksom till utveckling och förnyelse etcetera.

Läs mer och ladda ner delrapport ett via länken nedan.

Kommande rapporter
I delrapport 2 kommer utvärderarna att analysera studieförbundens och folkhögskolornas arbete med att implementera de nya bidragsmodellerna. Denna presenteras i juni 2013.

Slutrapporten beräknas vara färdig sommaren 2014. I denna undersöks vilka effekter som de nya bidragsmodellerna får på studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter. I den kommer även resultaten från de båda delrapporterna att sammanfattas.

Mer om utvärderingen av statsbidragsmodellen