Politiskt stöd för förrehablitering inom folkbildningen

Publicerad: 2012-10-15

Det finns ett brett politiskt stöd att fortsätta med förrehabilitering inom folkbildningen. Susanne Wise har deltagit i projektet och är nu ett steg närmare egen försörjning.

Folkbildningsrådet begärde i sitt budgetunderlag för 2013- 2015, 25 miljoner kronor till en försöksverksamhet med förrehabilitering för 500 personer på folkhögskolor och studieförbund. En genomgång av inkomna motioner visar att förslaget har stöd i Sveriges riksdag. Företrädare för Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet har i olika motioner understött förrehabliteringsverksamhet inom folkbildningen.

- Vi har inte fått svar från regeringen men att företrädare för olika politiska partier har motionerat i denna fråga ser vi som positivt, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Förrehabilitering är ett försöksprojekt som bedrivits vid folkhögskolor. Syftet är att få personer med långvarig sjukskrivning att komma närmare egen försörjning.

Utvärdering visar på goda resultat

Under 2011 gjorde Alf Bergroth, Mittuniversitetet och Jan Ekholm, Karolinska institutet en utvärdering av försöksverksamheten. Deltagare har studerat på folkhögskolan under 15 veckor där fokus har varit självstärkande moment både i form av teoretiska studier och praktiska aktiviteter. Folkhögskolornas profiler och pedagogik har varit viktiga för resultatet. Enligt Försäkringskassans siffror från 2011 har totalt 53 procent av deltagarna i folkhögskolans förrehabilitering gått vidare i aktiva åtgärder. 65 procent har bedömts kommit närmare arbetsmarknaden.

En av de som deltagit i en förrehabiliteringskurs på folkhögskola är Susanne Wise. Hon understryker betydelsen av det demokratiska förhållningssättet på folkhögskolan och vikten av att få genomföra verksamheten helt utifrån sina egna förutsättningar.

 

Susanne Wise erfarenheter bekräftas i Bergroth och Ekholms utvärdering. De betonar att man inte kan gå snabbt fram med olika insatser för deltagarna utan att starten måste vara utan krav. De lyfter även fram att folkhögskolornas pedagogik och människosyn ger bra förutsättningar i att åstadkomma positiva förändringar för deltagarna.