Se hearingen med Folkbildningsutredningen

Publicerad: 2012-09-06

Hur ska framtida statliga utvärderingar av folkbildningen genomföras? Det var en av frågorna som utredaren Erik Amnå tog upp vid Folkbildningsutredningens hearing.

 

I oktober 2011 beslutade regeringen att genomföra en utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen. Erik Amnå, utsedd av utbildningsdepartementet till särskild utredare, presenterade sina slutsatser vid en hearing på Folkbildningsrådet den 6 september.

Utredningen har undersökt hur framtida statliga utvärderingar av folkbildningen ska genomföras. I utvärderingen har man övervägt om syftena som anges för statsbidraget är relevanta och ändamålsenliga samt föreslår ett reviderat statligt utvärderingssystem med utgångspunkt i de behov som regeringen har påtalat.

Mer regelbundna utvärderingar

I folkbildningspropositionen (2005/06:192) skrev regeringen att man ska göra regelbundna utvärderingar av folkbildningen och att ett mer systematiskt kvalitetsarbete bör utvecklas inom folkbildningen. Detta är också något Amnås utredning kommer fram till: att statliga utvärderingar av folkbildningen ska göras med större regelbundenhet.

- Folkbildningen har inget att vara rädd för, säger Erik Amnå.

Att utvärdera folkbildningen handlar dels om att förvaltningen av skattemedel bör kontrolleras så att de används på ett försvarbart sätt. Men han menar också att det finns ett självändamål för folkbildningen att utvärderas; att de kunskaper som kommer fram leder till erövring av nya kunskaper och ett stärkt självförtroende.

Syfte och effekt i fokus

Sedan 1991 har endast två statliga utvärderingar gjorts, SUFO 1 år 1996 och SUFO 2 år 2004. Amnå menar att det finns en obalans i att tonvikten hittills legat på studieförbunden och att folkhögskolorna bör utvärderas i samma grad.

Tidigare utvärderingar syftade framför allt på formerna. Utredningen föreslår att syftena och effekterna istället ska stå i fokus. Dessutom föreslås att fler ämneskompetenser och metoder tas i beaktande. Dessutom är det rimligt att både studieförbund och folkhögskolor ska utvärderas men var för sig i högre grad.

Utöver de statliga utvärderingarna utvärderas folkbildningen idag på flera olika nivåer, av Folkbildningsrådet, lokalt och regionalt och av studieförbund och folkhögskolor.

Ansvaret är en knäckfråga

Vem som ska ansvara för den statliga utvärderingen av folkbildningen är en knäckfråga. I utredningen lyfts ett par olika alternativ; En parlamentarisk kommitté/utredning, en forskningsinstitution alternativt en statlig analysmyndighet. Förslag lyftes också om en ny myndighet för utvärdering av folkbildningen.

Från publiken togs frågan om kommuner och landstings roll och delaktighet i utvärderingar och kvalitetsarbete upp. Amnå poängterade att utredningen handlar om statens stöd till folkbildningen, men för verksamheterna inom studieförbund och folkhögskolor är det viktigt att se en samstämmighet från de olika bidragsgivarna.

Sett i ett politiskt perspektiv menar Amnå att utredningen kommer i en tid då många ifrågasätter befintliga bildningsmekanismer i samhället överlag. De stora utbildningssystemen, såsom universitet och högskolor har inte möjlighet att svara mot bildningsbehoven. Folkbildningen har en sällsynt potential att kunna gå mellan akademi och samhälle och kan ge mer kraft och energi åt bildningsprocesserna än andra bildningsformer.

Det finns anledning att tro att regeringen vill behålla folkbildningens särart, där självbildning och egna system att styra verksamheten kvarstår. Men det finns också tecken på ett nytt samhällskontrakt, där relationer mellan offentlig sektors ansvar, marknadens och civilsamhällets ansvar diskuteras. I detta är det inte säkert att man ska ta folkbildningens särart som ett evigt privilegium.

En stor del av diskussionen med publiken rörde trögrörlighet och stagnation, att nå nya målgrupper. Utredarna menade däremot att diskussionen inte handlar om antal deltagare, utan om att bredda målgrupperna.

Lämna synpunkter!

Har du synpunkter kan du lämna dem senast den 12 september till
pia.brundin@education.ministry.se

Den 31 oktober lämnar Erik Amnå över Folkbildningsutredningen till utbildningsdepartementet.