Seminarium Almedalen: Bryr sig den regionala kulturen om folkbildningen?

Publicerad: 2012-07-03

Folkbildningen finns inte med i regionernas kulturplaner och måste ta större ansvar för detta. Det är kontentan av Folkbildningsrådets seminarium i Almedalen.

 

Seminariet inleds med att Eva Åström berättar om Folkbildningsrådets studie av kultursamverksansmodellen. Studien belyser huruvida folkbildningen lyfts fram i de regionala kulturplaner som ligger till grund för statens stöd till kultursektorn. En av slutsatserna från studien är att folkbildningen generellt tilldelas en ganska undanskymd roll i kulturplanerna. Studien visar även att dialogen mellan regionerna och folkbildningen inför framtagandet av kulturplanerna har varit bristfällig.

På seminariet medverkar Britt-Marie Jobacker från Studieförbundet vuxenskolan och Thomas Nilsson, rektor vid Gotlands folkhögskola, som berättar om sina erfarenheter från kultursamverkansmodellen. Britt-Marie Jobacker menar att folkbildningen har mycket att vinna på den nya kulturpolitiken men att folkbildningen inte lyfts fram till fullo i kulturplanerna.

- Folkbildningen görs inte rättvisa i kulturplanerna, vi måste få större plats, säger hon.

Britt-Marie Jobacker menar vidare att de regionala politikerna och tjänstemännen har bristande kunskap om folkbildningens arbete inom kulturområdet och att folkbildningen därför måste bli bättre på att bjuda in till dialog.

Thomas Nilsson säger att Gotlands folkhögskola har fått litet utrymme i Gotlands regionala kulturplan trots att de bedriver ett betydande arbete inom kulturområdet. Han ser främst två anledningen till detta, dels betraktar inte regionen folkhögskolan som en kulturaktör och dels tilldelas inte folkbildningen pengar via kulturplanen.

- Till skillnad från studieförbunden ser regionen folkhögskolan som en del av utbildningsutbudet, inte kulturutbudet, säger han.

Thomas Nilsson säger att folkhögskolan måste bli bättre på att samverka med regionen och se till att få ett mer betydande utrymme i framtida kulturplaner.

Från politikernas håll menar man att arbetet med kulturplanerna är relativt nytt och att det fortfarande finns mycket att lära. Monica Haider säger att man från regionernas sida har haft en bred dialog med olika kulturaktörer men tyvärr inte fått med alla i dialogen och att man kommer försöka att bli bättre på detta framöver. Carola Gunnarsson betonar att dialogen är ett gemensamt ansvar där också folkbildningen måste bli bättre på att bjuda in till diskussion.

- Ömsesidigheten är viktig för att ta fasta på kärnan med kulturplanen, nämligen samverkan, säger hon.

Ann-Marie Brodén betonar vikten av att lyfta fram folkbildningen i kulturplanerna på grund av deras centrala roll för den regionala kulturpolitiken. Om folkbildningen inte finns med i kulturplanerna riskerar den att hamna utanför kulturpolitiken. Hon menar också att regionerna har mycket att vinna på att lyfta fram folkbildningen då folkbildningen är en viktig aktör för det regionala kulturlivet.