Bidragsmodell för folkhögskolor och studieförbund utvärderas

Senast uppdaterad: 2014-02-02

Folkbildningsrådet publicerar nu den andra delrapporten i en utvärdering av modellerna för statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor.

I rapporten analyseras hur studieförbund och folkhögskolor har arbetat med att införa och tillämpa de nya bidragsmodellerna, som initierades år 2010.Framsida av rapport om bidragsmodeller

Utvärderarna konstaterar att det finns tydliga skillnader i bidragsmodellerna för fördelning av statsbidrag mellan studieförbund och folkhögskolor.

Utvärderarna har studerat studieförbundens centrala nivå och hur de i sin tur har fördelat statsbidraget vidare till sina avdelningar. För folkhögskolorna, där varje skola mottar statsbidraget direkt, har man studerat i vilken mån folkhögskolorna uppfyller de nya bidragsvillkoren.

Den första rapporten i serien ”Ett system som alla kan leva med” publicerades 2012 och handlade om processen kring framtagande av nya bidragssystem.

Den tredje och sista delrapporten kommer att vara färdig sommaren 2014. I denna undersöks vilka effekter de nya bidragsmodellerna får på studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter. I den kommer även resultaten från de båda delrapporterna att sammanfattas.

Erfarenheterna från de tre utvärderingarna kommer att tas till vara inför en framtida översyn av bidragsmodellerna.