Stöd till digital delaktighet inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2014-02-02

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att fördela 8,5 miljoner kronor till insatser för digital utveckling i folkhögskolor och studieförbund 2014. Satsningen omfattar rådslag för digital utveckling, resurspersoner för kompetensstöd samt stöd till fortbildning och utveckling av Folkbildningsnätet.

Ett av underlagen för beslutet är en utvärdering av arbetet med flexibelt lärande och digital delaktighet inom folkbildningen som styrelsen har initierat.

Resultaten från utvärderingen visar att utvecklingen av den pedagogiska användningen av it i verksamheten är ojämn inom folkhögskolor och studieförbund. Utvärderingen bekräftar också att de lokala projekten i folkbildningen generellt sett inte påverkat verksamheten långsiktigt. 

Mot denna bakgrund och som en följd av ställningstagandena i Folkbildningens Vägval & Vilja, beslutade Folkbildningsrådets styrelse att insatserna för att stödja it-utvecklingen i folkbildningen behöver ses över.

Utvärderaren föreslår att det genomförs rådslag mellan Folkbildningsrådet och företrädare för verksamheten inför framtiden. Folkbildningsrådet kommer under 2014 dels initiera rådslag inom folkbildningen, dels utforma stödinsatserna mot en mer strategisk och hållbar utveckling. Utvärderingen är gjord av Martin Burman vid Umeå universitet. 

Se intervju med utvärderaren Martin Burman: