Folkbildningen viktig för regional utveckling

Publicerad: 2015-12-09

Regional kompetensförsörjning och nyanländas etablering i samhället var  återkommande teman när Folkbildningsrådet igår anordnade sin stora konferens om folkbildningens roll i den regionala utvecklingen. 

Efter att Catharina Håkansson Boman, ordförande för Folkbildningsrådet, hälsat alla välkomna talade Elisabeth Backteman, statssekreterare på näringsdepartementet om regeringens politik för regional tillväxt. Backteman lyfte särskilt fram vikten av den regionala kompetensförsörjningen där folkbildningen kan bidra med mycket. Avgörande är också att Sverige lyckas ta till vara på kunskapen hos de personer som sökt sig hit de senaste åren, underströk Backteman.         

–  Folkbildningen är en viktig aktör här. Den kan nå nyanlända och unga människor, grupper som andra utbildningsformer ibland kan ha svårt att nå fram till, sade hon.

Efter Backteman tog näringsutskottets ordförande Jennie Nilsson (S) vid. Även hon underströk vikten av att den regionala kompetensförsörjningen fungerar för att säkra tillväxten i hela landet. Näst ut på tur var Marie-Louise Rönnmark (S) och Robert Uitto (S) från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. De beskrev hur ett bra samspel mellan folkbildningen och regionen kan se ut.

– Hur kan man ens tänka sig tanken att utveckla en region utan att utveckla varje individ i den regionen, sade Robert Uitto, apropå den roll folkbildningen kan spela.

Innan lunch talade Britten Månsson-Wallin, Generalsekreterare på Folkbildningsrådet, om folkbildningens betydelse i samhället. Månsson-Wallin påpekade bland annat att över en miljon personer deltar i folkbildningens verksamhet varje år, och att statens kostnad för folkbildningen sett ur det perspektivet är ganska låg. 

På eftermiddagen delade konferensens deltagare upp sig i mindre grupper och diskuterade bland annat folkbildningen som kulturell kraft och hur fler kan få tillgång till den nya digitala tekniken.

Dagen avslutades med att Barbro Holmberg och Kent Johansson från Indelningskommittén berättade om sitt arbete. Indelningskommittén ska lämna förslag till ny indelning på län och landsting. Dessa ska bli väsentligt färre, och detta kommer naturligtvis att få konsekvenser för den regionala utvecklingen. Att förankra denna process hos medborgarna kommer att bli en viktig uppgift för folkbildningen, spådde Kent Johansson.

Konferensen arrangerades av Folkbildningsrådet på uppdrag av sina medlemsorganisationer Sveriges Kommuner och Landsting, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Folkbildningsförbundet.