Preliminär fördelning av medel till studieförbund klar

Publicerad: 2015-12-21

Folkbildningsrådets styrelse har fattat beslut om preliminär fördelning av tillkommande medel till studieförbunden för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska och svenska samhället.

Riksdagen har fastställt regeringens ändringsbudget för 2015 och därmed beslutat att ytterligare 75 miljoner tillförs studieförbunden för arbete med nyanländas etablering. Sedan tidigare har riksdagen avsatt  och Folkbildningsrådets styrelse fördelat 30 miljoner kronor till detta projekt.

De 75 miljonerna utbetalas till Folkbildningsrådet 2015 men avser även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016. Folkbildningsrådets styrelse har bedömt att 25 miljoner kronor ska fördelas för deltagare 2015 och att resterande 50 miljoner kronor fördelas 2016.

Folkbildningsrådets styrelse kommer vid sitt sammanträde den 22 februari 2016 att fatta slutligt beslut om statsbidraget 2015, inkluderande eventuell omfördelning mellan studieförbunden samt preliminär fördelning av statsbidrag till denna verksamhet 2016 (totalt 100 miljoner kronor).

Studieförbunden har fått möjlighet att anordna aktiviteter för asylsökande redan under asyltiden. Det gäller insatser för att stärka kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället samt främja deltagande i samhällslivet. Satsningen gäller asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende.