Folkbildning viktig del i svenskt utvecklingssamarbete

Senast uppdaterad: 2017-01-09

Regeringen har tagit fram ett nytt policyramverk för hur Sverige ska arbeta i utvecklingssamarbetet. Folkbildningen lyfts fram som en viktig del i samhällets och individens utveckling.

”Sverige ska fortsatt vara en stark röst i världen i utvecklingsfrågor och för humanitär verksamhet”, skriver regeringen som vill bidra till nytänkande, till att skapa förändring och till att göra skillnad för människor som lever i fattigdom.

I juni lämnade Folkbildningsrådet synpunkter på regeringens utkast på ramverk. Folkbildningsrådet pekade på betydelsen av att strukturer och institutioner för folkbildning och vuxenutbildning prioriteras i det svenska utvecklingssamarbetet.

I skrivelsen Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd konstaterar nu regeringen att kunskap och utbildning av god kvalitet är en förutsättning för ett brett och inkluderande samhälleligt engagemang, kritiskt tänkande och politiskt deltagande. Utbildning och lärande ska stärka värderingar, attityder, kunskap och färdigheter som främjar människors lika rättigheter och möjligheter till ett hälsosamt och fullvärdigt liv.

”Vuxenutbildning och folkbildning spelar en viktig roll för samhällets och individens utveckling, inte minst då andelen vuxna som inte är läs- och skrivkunniga är fortsatt mycket hög”, säger regeringen i sin skrivelse.

Policyramverket utgår från dagens utvecklingspolitiska världsläge och förhåller sig till Agenda 2030, åtaganden inom utvecklingsfinansiering och klimatavtalet från Paris.