Folkbildningen en viktig resurs i funktionshinderspolitiken

Senast uppdaterad: 2017-01-09

Folkbildningen kan och vill bidra till utvecklingen av funktionshinderspolitiken och bör vara en viktig del i regeringens strategi, skriver Folkbildningsrådet i ett remissvar till Socialdepartementet.

Folkbildningen ska ge alla, oavsett förutsättningar, möjlighet till ett livslångt lärande. I dagsläget fördelar Folkbildningsrådet 8 procent av statsbidraget till studieförbund och folkhögskolor som ett speciellt bidrag för att jobba med tillgänglighet och nå deltagare med funktionsnedsättning.

Folkbildningen arbetar med att ge alla möjlighet till delaktighet i samhället. För 2015 har folkhögskolorna rapporterat att 35 procent av deltagarna i allmän kurs respektive 14 procent i särskild kurs hade funktionsnedsättning. Studieförbunden har rapporterat att drygt 7 procent av deltagarna i studiecirkel 2015 har funktionsnedsättning.

Folkbildningsrådet har fått förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshinderområdet på remiss. Folkbildningsrådet  konstaterar att rapporten helt har utelämnat folkbildningens arbete för deltagare med funktionsnedsättning och folkbildningen som resurs i funktionshinderspolitiken.

Folkbildningsrådet föreslår att återrapportering av folkbildningens insatser för personer med funktionsnedsättning tydliggörs genom att detta skrivs in som särskild insats i regeringens riktlinjer för Folkbildningsrådet