Folkbildning med asylsökande 2019

Senast uppdaterad: 2020-04-07

Folkbildningsrådet fördelar sedan hösten 2015 medel för folkbildningsinsatser med asylsökande och vissa nyanlända invandrare för att erbjuda en meningsfull sysselsättning som påskyndar eventuell fortsatt etablering. Den här rapporten är Folkbildningsrådets återrapportering till regeringen av verksamheten och dess resultat 2019.

Under 2019 fördelade Folkbildningsrådet drygt 173 miljoner kronor till studieförbund och folkhögskolor för särskilda folkbildningsinsatser med asylsökande. Insatserna ska stärka kunskaper i svenska språket och om samhället samt främja deltagande i arbets- och samhällslivet. Syftet är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och att påskynda en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Studieförbunden har under 2019 genomfört 6 484 arrangemang om 262 517 studietimmar i Svenska från dag ett respektive Vardagssvenska. Insatserna har omfattat totalt 64 598 deltagare. Folkhögskolorna har i sina kurser i Svenska från dag ett genomfört 27 210 deltagarveckor med 2 746 deltagare. Verksamheterna har genomförts i 166 kommuner.

Folkbildningsrådets slutsats är att verksamheten 2019 har varit ändamålsenlig. De som deltagit har i varierande grad utvecklat färdigheter i svenska och fått kunskap om hur det svenska samhället fungerar och om svensk kultur och värderingar. Insatserna har inneburit ett socialt sammanhang och kontakter med det omgivande samhället. Folkbildningsrådets bedömning är därmed att bidragets syfte om en meningsfull väntan under asylsökningstiden har uppnåtts i hög grad och att verksamheten dessutom i olika grad har rustat deltagarna för deras eventuella framtida etablering i Sverige.

Relaterade dokument