Folkhögskolornas ekonomi 2019

Senast uppdaterad: 2020-11-28

Folkbildningsrådet sammanställer varje år rapporten Folkhögskolornas ekonomi. Rapporten innehåller uppgifter om intäkter och kostnader för den totala verksamheten, folkbildningsverksamheten samt uppdrags- och projektverksamheten vid landets folkhögskolor. Tidigare rapporter går att få genom att kontakta Folkbildningsrådets kansli.

Folkhögskolornas ekonomi 2019

2019 fanns 156 folkhögskolor, varav 114 folkhögskolor är rörelseägda och 42 är offentligägda folkhögskolor.

Folkhögskolornas intäkter var 2019 totalt 5,1 miljarder kronor varav 3,8 miljarder kronor för folkbildningsverksamheten. Intäkterna var något lägre jämfört med 2018 och marginellt högre än 2017.

Årets sammanställning visar att 87 folkhögskolor redovisar ett överskott i den totala verksamheten, 21 offentligägda och 66 rörelseägda folkhögskolor. 67 folkhögskolor visade ett underskott, 19 offentligägda och 48 rörelseägda folkhögskolor.
Det totala resultatet visar ett överskott på 0,1 mnkr i snitt per folkhögskola. Resultatet för rörelseägda folkhögskola visar ett överskott på i snitt 0,3 mnkr och ett underskott på i snitt 0,5 mkr för offentligägda folkhögskola. Jämfört med 2018 är det en försämring av genomsnittligt resultatet för både rörelseägda och offentligägda folkhögskolor. Detta på grund av ett försämrat resultat för folkhögskolornas alla fyra verksamhetsområden.

Variationen av resultaten mellan folkhögskolorna är stor. Från ett underskott med 6,6 mnkr till ett överskott med 10,4 mnkr.

Folkbildningsverksamheten visar ett genomsnittligt resultat på -311 tkr. Jämfört med 2018 så är detta en avsevärd minskning. En huvudförklaring till detta är att 2018 var ett undantagsår med tillskott av 5 000 nya årsplatser, utöver de 3 000 årsplatser som redan beslutats tidigare år. Överskottet 2018 som motsvarade i genomsnitt 371 tkr förklaras av att folkhögskolans nya dimensionering med personal och lokaler inte fanns på plats hela året, utan till stor del byggdes upp inför höststarten 2018. För 2019 fanns denna utökade kostnadsbas hela året.

Ladda ner rapporten i pdf