Mänskliga rättigheter inom folkbildningen 2019

Regeringen har sedan 2014 gett Folkbildningsrådet i uppdrag att fördela medel till folkhögskolor och studieförbund för insatser som stärker deltagares kunskaper om mänskliga rättigheter i samhället.

Uppdraget är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr 2016/17:29). Strategin omfattar bland annat ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet, och ett starkt stöd för arbete med mänskliga rättigheter inom det civila samhället.

Ett första treårigt uppdrag att fördela 3 miljoner kr under åren 2014–2016 slutrapporterades år 2017. Därefter har uppdraget förlängts årligen 2017–2020. Folkbildningsrådet har varje år fördelat mellan 1–1,5 miljoner kronor i projektmedel. Satsningen fortsätter även 2020.

I rapporten nedan redogör Folkbildningsrådet för de projekt som beviljades medel och genomfördes under 2019.

Relaterade dokument