Studiemotiverande folkhögskolekurs

Senast uppdaterad: 2012-03-01

Den 22 februari lämnade Folkbildningsrådet en rapport till regeringen angående arbetsmarknadsutbildningen Studiemotiverande folkhögskolekurs. Efter kursen har 34 procent av deltagarna gått vidare till antingen studier eller arbet. Dock har volymmålen med inte uppfyllts. Folkbildningsrådet pekar på ett par olika utvecklingsområden.

Folkhögskolesatsningen är en arbetsmarknadsutbildning som syftar till att motivera arbetssökande ungdomar att gå vidare till fortsatta studier.

Målet att genomföra 4 000 platser har inte uppfyllts. Folkbildningsrådets styrelse har fördelat 3 833 platser. Fördelningen har baserats på ansökningar från folkhögskolorna och deras kontakter med Arbetsförmedlingen lokalt. Arbetsförmedlingen har utnyttjat drygt hälften av platserna. 80 folkhögskolor har under 2011 genomfört 2 373 platser enligt rekvisitioner till Folkbildningsrådet.

Deltagarundersökningen visar på att hälften tycker att kursen skapat tro på att utbildning är en väg till jobb och att man känner sig motiverad till fortsatta studier. 70 procent anser att de fått bra stöd av kursledaren.

Möjliga förbättringsområden för folkhögskolorna är att vara tydligare med att deltagarna kan påverka kursupplägget, att använda arbetsmarknaden för att motivera och att erbjuda deltagarna studievägledning och att lägga en plan inför framtiden.