Etableringskurs på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2015-02-20

Folkbildningsrådets rapport om verksamheten på Etableringskurs på folkhögskola 2014 lämnades till regeringen den 20 februari 2015.

Folkbildningsrådets uppföljning av insatsen visar att folkhögskolorna kartlägger deltagarnas språknivå och anpassar upplägget därefter. För att öka deltagarnas möjlighet till arbete utgår man från deltagarnas erfarenheter och identifierar deras målbild. Man arbetar vidare med att förbättra deltagarnas självförtroende, validera deras kunskaper och erfarenheter, motivera, verklighetsförankra, vidga perspektiven och vägleda. Konkreta exempel på orienterande insatser är att arbeta med mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, jämställdhet, om hur samhället är organiserat, kulturen i Sverige samt det praktiska vardagslivet.

Under 2014 har 1 089 personer deltagit i en Etableringskurs på folkhögskola, där 51 procent av deltagarna är kvinnor. Utbildningarna har bedrivits på 66 folkhögskolor. Folkhögskolorna har erhållit statsbidrag avseende etableringskurserna på totalt 54 450 000 kr. Folkhögskolorna skulle kunna erbjuda fyra gånger så många personer en Etableringskurs på folkhögskola jämfört med vad regeringen har avsatt medel för.

Etableringskurs på folkhögskola är en arbetsförberedande insats. Men det bör påpekas att insatsens främsta målgrupp är lågutbildade som ofta har behov av validering och möjlighet att studera vidare. Ett alternativ kan då vara att studera vidare på Allmän kurs på folkhögskola. Då ökar möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden och risken för arbetslöshet längre fram i livet minskar.