Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2015-02-20

Folkbildningsrådets rapport om insatsen Mänskliga rättigheter inom folkbildningen 2014 lämnades till regeringen den 20 februari 2015.

Regeringen beslutade i mars 2014 att avsätta 1 miljon kronor för att folkhögskolor och studieförbund ska stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället. Folkbildningsrådet fick i uppdrag att fördela medlen.

Folkbildningsrådet beviljade nio projektansökningar, fem från folkhögskolor, två från studieförbund och två samverkansprojekt som bedömdes ha goda förutsättningar att ge långsiktiga resultat i förhållande till de övergripande målen med insatsen.

Samtliga projekt har riktat sig till ledningsgrupper i de medverkande studieförbunden och folkhögskolorna. Projekten har både haft som syfte att vara kunskapshöjande och att ta fram långsiktiga strategier för organisationernas arbete med mänskliga rättigheter. 36 folkhögskolor och 4 studieförbund har varit delaktiga i projekten.

Folkbildningsrådets bedömning är att projekten har haft en hög måluppfyllelse och de har lett till viktiga insikter och reflektioner.