Studiemotiverande folkhögskolekurs

Senast uppdaterad: 2015-02-20

Folkbildningsrådets rapport om verksamheten på Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014 lämnades till regeringen den 20 februari 2015.

Under 2014 har 4 706 personer deltagit i en Studiemotiverande folkhögskolekurs, 83 procent av deltagarna var ungdomar mellan 16 och 24 år. Kurserna har bedrivits på 117 folkhögskolor. Folkhögskolorna har för 2014 erhållit statsbidrag för de studiemotiverande kurserna på totalt 94 120 000 kr.

Folkbildningsrådets utvärdering visar att deltagarna i en Studiemotiverande folkhögskolekurs delvis är en ny målgrupp för folkhögskolorna, där såväl andelen unga som andelen män är större jämfört med de långa Allmänna och Särskilda kurserna. Ytterligare en skillnad är att utbildningsbakgrunden är generellt lägre än övriga långa kurser. Alla deltagare som intervjuats upplever att folkhögskolestudierna lett till bättre förutsätt­ningar för fortsatta studier och de flesta anser att de fått ett ökat självförtroende. Anledning till att man valt att studera vidare efter avslutad studiemotiverande kurs är att man fått ta eget ansvar, kunnat påverka kursupplägget, fått nya vänner, kunnat prova på att studera genom den studiemotiverande kursen samt folkhögskolemiljön. Av de ungdomar som avslutade en studiemotiver­ande kurs någon gång under 2013 har 34 procent studerat vidare på Allmän kurs och 2 procent på Särskild kurs på folkhögskola fram till och med december 2014.

Erfarenheter enligt Skolverkets studie, Rapport 411 Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, är att personer med avslutat gymnasium har betydligt bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden eller studera vidare på högskolan. Med tanke på att fyra av tio väljer att fortsätta studera efter en studiemotiverande kurs kan vi konstatera att insatsen är en viktig andra chans för målgruppen. För att insatsen ska kunna uppnå sitt syfte förutsätts att medel även fortsättningsvis avsätts till extra platser för Allmän kurs.