Folkhögskolans pedagogiska personal

Senast uppdaterad: 2018-03-02

Varje år gör Folkbildningsrådet uppföljning kring vilken utbildning den pedagogiska personalen på folkhögskolorna har.

Folkhögskolans pedagogiska personal 2017

Totalt var 57 procent av undervisande i långa kurser lärarexaminerade. Av lärare i allmän kurs hade 70 procent en lärarexamen. I särskild kurs var 49 procent lärarexaminerade.

Tjänstgöringen för lärare fördelades mellan att undervisa i allmän kurs till 48 procent och i särskilda kurser 33 procent. Uppdragsutbildning upptog 15 procent av tiden och administrativt arbete/skolledning 3 procent. Biträdande skolledare ägnade något mer tid åt undervisning i allmän kurs än tidigare, medan rektorers tid för skolledning ökade med 3 procentenheter.

Den parallella uppföljningen av lärartjänster visar att med förstärkta insatser inräknade användes lärarresurser motsvarande 2 738 helårstjänster under kalenderår 2017 mot 2 645 helårstjänster 2016. Det är en ökning med ca 90 helårstjänster mot föregående år.
Helårstjänster per tusen deltagarveckor var i medeltal 2,1.

Det motsvarar i en jämförelse med andra skolformer att varje helårstjänst i snitt undervisade 10,8 helårsstuderande för samtliga kurstyper med förstärkta insatser inräknat. I gymnasieskolan undervisades 11,9 helårsstuderande per lärare. Inom den kommunala vuxenutbildningen är lärartätheten lägre, 15,5 elever per lärare.

Relaterade dokument