Ett system som alla kan leva med - delrapport 1 i utvärderingen av nya statsbidragsmodeller till studieförbund och folkhögskolor

Senast uppdaterad: 2012-06-19

I februari 2010 beslutade Folkbildningsrådet att genomföra Utvärderingen av bidragsmodeller för studieförbund och folkhögskolor. Det är en utvärdering som är planerad att pågå under perioden 2010–2014, och resultaten kommer att redovisas i tre delrapporter.

Delrapport 1 om beslutsprocessen

”Ett system som alla kan leva med” - delrapport 1 i utvärderingen av nya statsbidragsmodeller till studieförbund och folkhögskolor (2012)

Av Rolf Sandahl, Erik Sjöstrand, Ulla Wiberg och Inger Eriksson

I rapporten beskrivs och analyseras arbetet med revidering av bidragsmodellerna till studieförbund och folkhögskolor, från och med 2009 och fram till att beslutet togs om de nya modellerna. Båda bidragsmodellerna trädde i kraft 2012.

Delrapport 1 har koncentrerats till den beredningsprocess som föregick Folkbildningsrådets styrelsebeslut. Frågorna har gällt hur beredningsgrupperna har arbetat, hur beredningsgruppernas förslag förhåller sig till såväl regeringens som folkhögskolornas/studieförbundens förväntningar, i vilka avseenden de föreslagna systemen värnar om kontinuitet liksom till utveckling och förnyelse etcetera.

I delrapport 2 kommer utvärderarna att analysera studieförbundens och folkhögskolornas arbete med att implementera de nya bidragsmodellerna. Denna presenteras i juni 2013.

Slutrapporten beräknas vara färdig sommaren 2014. I denna undersöks vilka effekter som de nya bidragsmodellerna får på studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter.

Ladda ner utvärderingarna om bidragsmodellen