Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU 2009-2011

Senast uppdaterad: 2012-10-26

Regeringen har under åren 2009, 2010 och 2011 lämnat projektbidrag på 5 mkr per år för förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU i studieförbund och folkhögskolor.

Olika teman har varit vägledande för projektens inriktning. Syftet har varit att öka intresset för EU-frågor i Sverige och att möta behovet av information och dialog om Sveriges medlemskap i EU.

Regeringens val av tema:

2009

  • Inför valet till Europaparlamentet
  • Inför ordförandeskapet


2010

  • Varje svenskt val är också ett EU-val
  • Jobb och tillväxt
  • Efter FN:s klimatmöte i Köpenhamn


2011

  • Medborgerliga rättigheter i EU, rättighetsstadgan och den fria rörligheten
  • Medborgarinitiativet
  • Efter FN:s klimatmöte i Cancún


Totalt har studieförbund och folkhögskolor genomfört 36 projekt, med 65 000 personer deltagande och medverkande. FOLAC, NBV, FU, ABF, Sensus och SV har genomfört projekt under samtliga tre år.

Projekten har lett till ökat intresse, samarbete, dialog och kunskap kring EU-frågor. Kompetenshöjningen inom EU-området har skapat bättre förutsättningar för att fortsätta med att arbeta med att sprida information om EU-frågor i framtiden. Förslag till medborgarinitiativ har tagits fram. Nya studiecirklar och folkhögskolekurser inom EU-området har och kommer att genomföras. Projekten har tagit fram nytt studiematerial.