Kvalitetsarbetet och utvecklingen av verksamheten inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2012-03-01

Folkbildningsrådet har granskat folkhögskolors och studieförbunds aktuella arbete med att stärka uppföljning och lärande inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete. Resultatet av detta har lämnats i en rapport till regeringen den 22 februari.

Folkbildningsrådets rapport pekar på att majoriteten av studieförbund och folkhögskolor idag tillämpar system och modeller för planering och uppföljning som ger goda förutsättningar för verksamhetsuppföljning i förhållande till planer och regelverk. Det systematiska kvalitetsarbetet integreras alltmer som en naturlig del i verksamheten.

Folkhögskolor och studieförbund har ett fortsatt behov av att stärka formerna för hur utvärdering genomförs och hur lärdomar från utvärderingar tas tillvara i verksamheten. Det finns en insikt hos folkhögskolor och studieförbund att detta är ett angeläget utvecklingsområde.

Ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete ger en tydligare grund för prioriteringar och beslut om försöks- och utvecklingsarbete. Erfarenheter och lärande från försöksverksamhet kan i större utsträckning tas tillvara på ett sätt som främjar verksamheten i stort.

Studieförbund och folkhögskolor arbetar med utveckling inom verksamhetsområdet folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Den viktigaste utmaningen handlar om folkhögskolors och studieförbunds samspel med omvärlden och att stärka formerna för kommunikation, öppenhet, flexibilitet och samverkan. En annan utmaning är att stärka förutsättningarna för ett konsekvent hållbarhetstänkande i hela verksamheten.