Kvalitetsarbetet inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2013-02-11

Rapporten är den sjätte nationella redovisningen av folkbildningens kvalitetsarbete som Folkbildningsrådet lämnar till regeringen.

Redovisningen bygger på självskattning, dvs. dels på folkhögskolornas och studieförbundens svar på en enkät från Folkbildningsrådet om det kvalitetsarbete som bedrivs, dels på Folkbildningsrådets uppföljningsbesök vid studieförbund och folkhögskolor under 2012.

Utifrån enkätsvar och uppföljningsresultat drar Folkbildningsrådet följande slutsatser:

  • Studieförbunden och folkhögskolorna har i hög grad bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete under redovisningsperioden. De har formulerat mål, genomfört insatser, utvärderat verksamhet och genomfört revideringar av mål/insatser inom ett brett antal verksamhetsområden.
  • Drygt 70 procent av folkhögskolorna och nästan alla studieförbund, har formulerat mål, genomfört insatser och utvärderat mål/insatser i relation till statens syfte med statsbidraget till folkbildningen.
  • I stort sett alla folkhögskolor och studieförbund anser att verksamheten har förbättrats till följd av kvalitetsarbetet. Folkhögskolorna anser att kvalitetsarbetet främst bidrar till att förbättra de delar av verksamheten som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Studieförbunden anser att de framför allt medverkar till att förbättra verksamhet som syftar till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet, och som syftar till att stärka och utveckla demokratin.
  • När det gäller olika områden av verksamheten, har folkhögskolornas kvalitetsarbete främst inriktats mot att utveckla pedagogiken inom verksamheten, även om många insatser även handlat om att utveckla kursutbud, studeranderätt, samt folkhögskolornas organisation och ledning. Studieförbundens kvalitetsarbete är relativt jämt fördelat mellan olika verksamhetsområden.

 

 


Läs hela rapporten i pdf-filen.