Implementering av nya bidragsmodeller

Senast uppdaterad: 2014-02-02

"Implementering av nya bidragsmodeller" är delrapport 2 i utvärderingen av bidragsmodeller till studieförbund och folkhögskolor.

Denna rapport utgör den andra delrapporten i den utvärdering av de nya bidragssystemen som initierades år 2010 av Folkbildningsrådet. Den första rapporten, ”Ett system som alla kan leva med”, gällde processen kring framtagande av nya bidragssystem och den tredje och sista delrapporten kommer att handla om effekterna av de nya bidragssystemen.

Delrapport 2 har koncentrerats till mottagarnas implementering av de nya bidragssystemen. För studieförbunden har förbundens centrala nivå och hur de i sin tur fördelar statsbidraget vidare till avdelningarna studerats eftersom detta hittills varit ett relativt outforskat område. För folkhögskolorna, där varje skola mottar statsbidraget direkt, studeras implementeringen ur ett resultatperspektiv, det vill säga i vilken mån man uppfyller de nya bidragsvillkoren.

Om författarna

Erik Sjöstrand är civilekonom och doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Rolf Sandahl är filosofie dr i statskunskap med mångårig erfarenhet av utvärderingsfrågor i statsförvaltningen. Torbjörn Einarsson är ekonomie dr och verksam som forskare vid SIR, Stockholm School of Economics Institute for Research.