Kvalitetsarbete inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2014-05-09

I rapporten Kvalitetsarbete inom folkbildningen 2013 återkopplar Folkbildningsrådet till folkhögskolor och studieförbund om deras arbete med dessa frågor.

Återkopplingen till regeringen om folkbildningens kvalitetsarbete har i år skett som en del i rapporten Samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse 2013.

Syftet med denna rapport är ge återkoppling till folkhögskolor och studieförbund på deras arbete med kvalitet, risk- och väsentlighetsanalys samt kontroll och granskning under år 2013. Rapporten sammanfattar folkhögskolors och studieförbunds beskrivningar av hur de arbetar med dessa frågor i enlighet med återrapporteringskravet.

Tidigare rapporter beskrev systematiken i kvalitetsarbetet, medan senare rapporter beskriver resultat och effekter. I år lyfter vi fram andra delar som inte tidigare har beskrivits lika mycket, nämligen risk och kontroll. Det är dock viktigt att poängtera att syftet med kvalitetsarbetet är lärande och utveckling.

Relaterade dokument