Folkbildning med asylsökande 2020

Senast uppdaterad: 2021-04-27

Sedan 2015 har folkbildningen arbetat tillsammans med asylsökande och vissa nyanlända invandrare med målet att höja kunskapsnivån i svenska språket och om det omgivande samhället, allt med syfte att skapa en meningsfull väntan under processen med ansökan om uppehållstillstånd samt att påskynda etablering för personer som senare beviljas tillstånd. Den här rapporten är Folkbildningsrådets återrapportering till regeringen av verksamheten och dess resultat 2020.

Under 2020 hade folkbildningen med asylsökande färre unika deltagare, färre studietimmar och deltagarveckor än föregående år, men folkbildningens aktörer kunde ändå nå en lika stor andel av målgruppen som 2019 eftersom den presumtiva målgruppen minskade under året. 

Folkbildningsrådet bedömer att verksamheten motsvarar bidragets syften och mål.
Verksamheten fyller ett oerhört viktigt syfte för individ och samhälle. I rapporten finns ett antal framåtsyftande förslag där utgångspunkten är att folkbildningen vill fortsätta bidra till en meningsfull väntan och påskyndad etablering.

Ladda ner rapporten som pdf