Ds 2012:24 Utökad målgrupp för samhällsorientering

Senast uppdaterad: 2012-09-20

Folkbildningsrådet har erbjudits lämna synpunkter på förslag angående utökad målgrupp för samhällsorientering.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag att utöka målgruppen för samhällsorientering.


Allmänna synpunkter

Folkbildningsrådet har i sitt Budgetunderlag 2013-2015 tagit upp frågan om invandrares etablering i Sverige. Folkbildningsrådet konstaterar att det civila samhället med folkrörelser och folkbildning spelar en viktig roll vid nyanländas etablering i samhället.

Studieförbunden med sammanlagt närmare 400 medlems- och samverkande organisationer och folkhögskolorna med olika organisationer som huvudmän har ett mycket stort kontaktnät inom den ideella sektorn. Studieförbund och folkhögskolor borde därför vara självklara samarbetspartners för kommunerna vid planering och genomförande av utbildning i samhällsorientering för nyanlända.