Förslag till nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens samt riktlinjer för dokumentation och kvalitetssäkring

Senast uppdaterad: 2012-05-02

Folkbildningsrådet har svarat på remissen om "Förslag till nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens samt riktlinjer för dokumentation och kvalitetssäkring" från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Sammanfattning av Folkbildningsrådets synpunkter

  • Folkbildningen når årligen stora grupper av deltagare i studiecirklar och folkhögskolekurser. Verksamheten har ofta en nära koppling till det informella lärande som sker inom förenings- och kulturlivet. Validering utifrån individuellt engagemang i det civila samhället, särskilt förtroendeuppdrag och ledarskap i föreningar av olika slag samt för ett aktivt medborgarskap, bör lyftas fram. 
  • Validering inom folkbildningen kan vara ett stöd för att synliggöra kompetens och stärka positionen för verksamma inom kulturområdet, där folkbildningsverksamheten är omfattande. Validering av reell kompetens kan även stimulera entreprenörskap i branscher som folkbildningen relaterar till, det vill säga bidra till skapandet av nya jobb som ännu inte finns.
  • Folkbildningen har utifrån sin samhällsroll i gränslandet mellan det formella och icke-formella lärandet en viktig uppgift att kartlägga och bedöma deltagarnas reella kompetenser för utbildning och arbetsmarknad.  Folkbildningsrådet bedömer att folkbildningens organisationer kan spela en större roll i dessa avseenden.
  • Folkbildningsrådet anser att riktlinjerna för validering ska innefatta generella kompetenser och nyckelkompetenser. Avgränsningen av valideringsbegreppet i förslaget till att enbart beakta jämförelsen mellan individens kompetens och de krav som ett visst arbete eller en viss formell utbildning ställer på kvalifikationer är inte motiverad utifrån den vedertagna definitionen av validering: ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”. Folkbildningsrådet anser att avsnittet om generella kompetenser i dokumentet behöver omarbetas med utgångspunkt bland annat i Valideringsdelegationens arbete inom området. Folkbildningsrådet föreslår att resurser avsätts för fortsatt utvecklingsarbete.
  • Individens rättigheter ifråga om validering behöver lyftas fram och ekonomiska incitament för validering skapas i utbildningssystemen.