Landsbygdsprogram 2014-2020. Rapport 2012:15

Senast uppdaterad: 2012-09-21

Folkbildningsrådet har erbjudits lämna synpunkter på förslag till Landsbygdsprogram. Folkbildningsrådets svar behandlar endast de delar av programmet som berör verksamheten i studieförbund och folkhögskolor.

Studieförbunden och folkhögskolorna bedriver verksamhet i hela landet. Många av folkhögskolorna är belägna på landsbygden. Folkbildningen samlar i hög grad civilsamhällets organisationer som stiftare, medlemsorganisationer eller samarbetspartner. Studieförbund och folkhögskolor är, ofta i partnerskap med andra aktörer, på olika sätt involverade i verksamheter som bidrar till utveckling och attraktionskraft i den bygd de verkar i.   

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet anser att landsbygdsprogrammet bör ha ett brett, tvärsektoriellt förhållningssätt till landsbygdsutveckling. Leader och principen om lokalt ledd utveckling bör få större genomslag och resurser i kommande program.
  • Folkbildningsrådet stöder vidare den föreslagna prioriteringen av bredbandsutbyggnad på landsbygden.