Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel

Senast uppdaterad: 2013-04-18

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel 2011-119-3246.

Folkbildningsrådet tillstyrker

  • att CSN ska ha tydliga föreskrifter och allmänna råd om vad som ska bedömas som grundskole- respektive gymnasieutbildning.
  • att reglerna blir mer generella och att ansökningsförfarandet underlättas.
  • 

Folkbildningsrådet invänder mot 

  • att de föreslagna föreskrifterna och råden skärper tillämpningen, med följd att studerande med utländsk utbildning och studerande med ej godkända betyg får en mindre gynnsam behandling i studiestödshänseende än hittills.
  • 

Folkbildningsrådet anser

  • att med grundskoleutbildning respektive gymnasieutbildning ska menas utbildning som för den enskilde ger behörighet till nästa utbildningsnivå. Det innebär att först när en studerande har uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier ska han/hon anses ha treårig gymnasieutbildning. Motsvarande ska gälla för grundskoleutbildning. Folkbildningsrådet anser alltså att en utbildningsnivå ska vara fullgjord och inte bara slutförd.
  • att förslagen är otydliga om vad som ska gälla studerande som slutfört yrkesprogram inom nya gymnasiet, men som inte är behöriga för högskoleutbildning.