Åtgärder för ett längre arbetsliv

Senast uppdaterad: 2013-10-01

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv.

Folkbildningsrådet kommenterar de förslag som berör äldres möjligheter till kompetensutveckling.

Sammanfattande synpunkter

Folkbildningsrådet tillstyrker utredningens förslag angående

  • Generösare villkor i studiestödet
  • Utveckling av kursutbudet anpassat till äldres efterfrågan
  • Resurser till Arbetsförmedlingen för karriärrådgivning till äldre
  • Ökade möjligheter till arbetsmarknadsutbildning för äldre

Folkbildningsrådet vill också framhålla de möjligheter till livslångt lärande som kan erbjudas vid folkhögskolor och studieförbund och peka på de erfarenheter som gjorts vid olika riktade insatser i samarbete med bland annat Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Folkbildningsrådet anser att tidigare förslag om kompetenskonton bör prövas.

Ett korttidsstudiestöd för alla vuxna upp till 65 år (eller den nya riktpensionsåldern) bör återinföras.

Läs hela Folkbildningsrådets remissyttrande i den bifogade pdf-filen.