Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Senast uppdaterad: 2013-10-25

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på GRUV-utredningens betänkande SOU 2013:20 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet.

Här är Folkbildningsrådets sammanfattande synpunkter.

Folkbildningsrådet tillstyrker utredningens förslag angående

 • Att individanpassning och flexibilitet i den grundläggande vuxenutbildningen ska ökas.
 • Att kommunens ska vara skyldig att erbjuda studievägledning för alla som avser att påbörja studier inom grundläggande. vuxenutbildning, särvux, eller sfi och sådan vägledning ska kunna ges på modersmålet.
 • Att kommunerna ska ha särskild samordnare för stöd till deltagare med funktionsnedsättning.
 • Att SPSM ska utveckla informationen till kommunerna om möjlighet till stöd för deltagare med funktionsnedsättning.
 • Att nationella delkurser ska utformas. 
 • Att Skolverket ska ta fram informations- och stödmaterial enligt utredningens förslag.
 • Att nationell kunskap ska byggas upp om grundläggande vuxenutbildning genom ökad utvärdering och genom att Skolverket tar fram statistik om grundläggande vuxenutbildning.
 • Att studerande på grundskolenivå behandlas lika i studiestödshänseende oavsett om de studerar vid folkhögskola eller vid kommunal vuxenutbildning.
 • Att antalet veckor med studiestöd utökas i enlighet med utredningens förslag.
 • Att hemkommun eller folkhögskola bedömer och yttrar sig om den studerandes behov av ytterligare studiestödsveckor.
 • Att kommuner och folkhögskolor får direktåtkomst till uppgifter från CSN:s datasystem om antalet studiestödsveckor.
 • Att en ny deltidsnivå införs motsvarande 25procent.
 • Att CSN ges i uppdrag att utveckla information och vägledning till studerande på grundskolenivå.
 • Att en förenklad betygsskala utvecklas på grundskolenivå.


Folkbildningsrådet föreslår därutöver

 • Att det ska finnas studiestöd på grundskolenivå utan skuldsättning, dvs. med 100 procent bidrag. 
 • Att kommunens ansvar för vägledning inför studier också ska omfatta andra skolformer som folkhögskolorna och att detta ska genomföras i samarbete med dessa.
 • Att CSN:s uppdrag att utveckla information och vägledning också ska ske i samverkan med Folkbildningsrådet.
 • Att Folkbildningsrådet (på motsvarande sätt som Skolinspektionen) ska få i uppdrag att i samverkan med CSN följa upp de bedömningar och yttranden som folkhögskolorna lämnar till CSN.
 • Att rätten till validering ska lagstadgas och att validering ska kunna resultera i betyg om underlag finns från annan utbildning, t.ex. intyg om ämnesbehörighet från folkhögskola. Rektor inom komvux ska ha samma rätt som gymnasieskolans rektorer att kunna utfärda betyg i dessa fall.
 • Att rätten till särskilt stöd ska anges i skollagen också för vuxenstuderande.
 • Att den nya deltidsnivån för studiestöd, 25 procent, också ska gälla för gymnasienivån.
 • Att en särskilt anpassad lösning för den nationella minoriteten romer ska kunna finnas under en övergångsperiod.

Folkbildningsrådet invänder mot

 • Att ett förbättrat studiestöd på grundskolenivå ska finansieras via en försämring för deltagare med kort tidigare utbildning som studerar på gymnasienivå.