Läsandets kultur

Senast uppdaterad: 2013-02-26

Här är Folkbildningsrådets synpunkter på SOU 2012:65 Läsandets kultur.

Folkbildningsrådets svar behandlar endast de förslag som berör verksamheten i studieförbund och folkhögskolor.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet delar utredningens slutsats om behovet av Ett läslyft för Sverige.

Folkbildningsrådet föreslår att medel avsätts för en kampanj i syfte att stimulera det läsfrämjande arbetet utanför skolan.
 
Folkbildningsrådet avvisar förslaget att överföra 30 miljoner kronor av det allmänna folkbildningsanslaget till sökbara projektmedel för läsfrämjande insatser.