Remisspromemoria om Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Senast uppdaterad: 2013-10-10

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på remisspromemoria – Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas fördelning av det statliga verksamhetsstödet för idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Folkbildningsrådet fördelade statsbidrag till SISU Idrottsutbildarna från 1991 t o m 2006. Därefter har statsbidraget utbetalats av Statens skolverk t o m 2012 och från 2013 av Kammarkollegiet.

Folkbildningsrådet anser att verksamhet som bedrivs med stöd av folkbildningsanslaget måste behandlas på samma sätt oavsett vem som fördelar anslaget.

Folkbildningsrådet anser det olämpligt att samma organisation ska ta emot folkbildningsanslag, genomföra verksamheten och sedan svara för uppföljning och återrapportering till regeringen.

Läs hela remisspromemorian i den bifogade pdf-filen.