Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat

Senast uppdaterad: 2013-02-26

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på promemorian U2012/6797 angående Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat.

Folkbildningsrådet tillstyrker promemorians förslag att CSN får meddela föreskrifter om vad som avses med tidigare studier.

Förslaget innebär att det blir möjligt för personer att återgå till studier med studiestöd, även om det längre bak i tiden finns otillräckliga studieresultat. Det är rimligt att de studieresultat som prövas gäller som längst den senaste tioårsperioden. Folkbildningsrådet anser att man bör överväga att korta den angivna perioden ytterligare.