Ungdomar utanför gymnasieskolan

Senast uppdaterad: 2013-06-18

Folkbildningsrådets remissvar på "SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun" behandlar huvudsakligen de förslag som berör verksamheten i studieförbund och folkhögskolor.

Folkbildningsrådet tillstyrker utredningens förslag i sin helhet. Folkbildningsrådet anser därutöver

  • att folkhögskola ska vara ett reellt alternativ till gymnasieskolan och att lagstiftningshinder bör undanröjas för att göra det möjligt
  • att hemkommunen ska kunna erbjuda ungdomar, som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan, att delta i Studiemotiverande folkhögskolekurs
  • att Studiemotiverande folkhögskolekurser ska kunna pågå längre än tre månader för de som har behov
  • att insatsen Studiemotiverande folkhögskolekurser permanentas för att ge möjlighet till långsiktigt kvalitativt arbete med målgruppen ungdomar som saknar slutbetyg och är arbetslösa


Läs hela remissvaret i pdf-filen.