Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång

Senast uppdaterad: 2013-05-23

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på Ds 2013:6 angående Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång.

Folkbildningsrådet lämnar främst synpunkter på de förslag som rör nyanlända ungdomar i den övre åldersgruppen.

Folkbildingsrådet tillstyrker utredningens förslag

  • att en bedömning av en elevs kunskaper ska göras inom två månader
  • att undervisningstid ska kunna fördelas från andra ämnen till förmån för svenska eller svenksa som andraspråk
  • att denna elevgrupp ska kunna få en utökad undervisningstid
  • skolplikten ska kunna förlängas för elver som inte uppnått målen i svenska
  • att den förlängda skolplikten inte ska behöva fullgöras vid grundskola


Folkbildningsrådet anser också

  • att folkhögskola ska vara ett reellt alternativ för nyanlända elever och att hinder bör undanröjas för att göra det möjligt


Läs hela remissvaret i pdf-filen.