En digital agenda i människans tjänst SOU 2014:13

Senast uppdaterad: 2014-09-30

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på SOU 2014:13 En digital agenda i människans tjänst.

Sammanfattning av Folkbildningsrådets remissvar

Folkbildningsrådet stödjer förslaget om satsning på skolornas IT-användning. För att satsningen ska få fullt genomslag krävs motsvarande satsning för den vuxna befolkningen. Studieförbunden och folkhögskolorna med sin breda studieverksamhet och förankring i civilsamhället är beredda att förstärka sina insatser för digital delaktighet. Studieförbunden har särskilt goda förutsättningar att nå personer äldre än 65 år, vilka utgör 19 procent av befolkningen, men 36 procent av studieförbundens cirkeldeltagare. Pensionärsorganisationerna är medlemmar i studieförbund och huvudman för en folkhögskola.

Folkbildningsrådet föreslår att förslagen i delbetänkandet kring digitalt kompetenslyft för lärare och rektorer i grund- och gymnasieskolan kompletteras enligt följande:
En nationell satsning för att lyfta den pedagogiska IT-kompetensen hos studieförbundens cirkelledare och verksamhetsledare samt hos lärare och rektorer vid folkhögskola genomförs. Folkbildningsrådet föreslås få i uppdrag att ta fram närmare riktlinjer och upplägg samt kostnadsberäkning för en sådan kompetensutvecklingsinsats.

Folkbildningsrådet förutsätter att förslaget om att förtydliga det digitala inslaget i lärarutbildningarna omfattar utbildningen av folkhögskollärare.

Det är angeläget att Digitaliseringskommissionen i sitt slutbetänkande analyserar förutsättningarna för ökad digital delaktighet i hela befolkningen.

Läs hela remissvaret i den bifogade pdf-filen.