Lättläst SOU 2013:58

Senast uppdaterad: 2014-02-02

Folkbildningsrådet har tagit del av Lättlästutredningens betänkande, Lättläst SOU 2013:58. Folkbildningsrådet väljer att i första hand lämna synpunkter på de förslag som berör folkbildningen och framförallt då tillgången till och spridningen av nyheter och litteratur på lättläst svenska.

Folkbildningsrådet tar inte ställning till vilken organisation eller myndighet som är bäst lämpad för att ansvara för de statliga insatserna för lättläst, men konstaterar att det är viktigt att säkra tillgången till och spridningen av nyheter och litteratur på lättläst svenska. Det är också viktigt att den organisation eller myndighet som ansvarar för dessa frågor har goda kontakter med de civila samhället och ett brett kontaktnät i andra samhällssektorer.

Folkbildningsrådet ställer sig bakom utredningens förslag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för lättläst. Utredningen föreslår att det nationella kunskapscentret för lättläst i första hand ska inriktas mot dem som har de största behoven, de s.k. primära målgrupperna.

Folkbildningsrådet anser att den avgränsning som utredningen föreslår är för snäv. Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst ska ta särskild hänsyn till deltagare med särskilda behov och borde därmed även omfatta de så kallade sekundära målgrupperna.