Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Senast uppdaterad: 2014-10-20

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Sammanfattning av Folkbildningsrådets svar

Folkbildningsrådet anser att folkhögskolans placering i det svenska utbildningssystemet ska återspeglas när det gäller anslutningen av folkhögskolans utbildningar till NQF.

Folkhögskolornas kurser spänner över ett brett fält och genomförs på skilda nivåer, från Allmän kurs på grundskolenivå till mycket avancerade eftergymnasiala specialutbildningar med höga förkunskapskrav ifråga om tidigare studier och praktik. Det innebär att folkhögskolans utbildningar nivåmässigt kan komma att inplaceras på de flesta stegen i NQF-skalan, sannolikt upp till och med nivå 6.

Folkbildningsrådet anser att sambandet mellan EQF/NQF och validering är viktigt att framhålla i och med att utgångspunkten i förslaget är att inkludera icke-formellt lärande i NQF. Vår bedömning är att inkludering av resultat av lärande/kvalifikationer från icke-formella sammanhang i NQF kommer att öka intresset för kartläggning, synliggörande och validering av personers reella kompetenser från icke-formellt och informellt lärande i enlighet med EU:s rekommendation. För Folkbildningsrådet är det framför allt kartläggning och validering av generella kompetenser som är i fokus.