Ändring i CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel

Senast uppdaterad: 2015-08-12

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på förslaget om ändring i CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel, dnr 2015-119-5774.

Folkbildningsrådet har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna av föreskrifterna. 

De folkhögskoledeltagare som berörs är främst de som är i åldern 20-24 år och som vid studiernas början varit inskrivna i jobbgaranti eller jobb- och utvecklingsgaranti. Det kan också komma att handla om deltagare med utbildningskontrakt hos kommunen.

Folkbildningsrådet tillstyrker att de som redan påbörjat studier med det högre bidraget ska få förtur till det högre bidraget tills studierna är avslutade med gymnasieexamen eller motsvarande.

Folkbildningsrådet vill i sammanhanget påpeka att villkoret i Studiestödsförordningen 3 kap § 9a: “Det högre bidragsbeloppet får lämnas till dess att den studerande får slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller studieomdöme från folkhögskola.” är något ofullständigt beträffande folkhögskolestudier. Det är Intyg om grundläggande behörighet som motsvarar gymnasieexamen (studieomdöme kan ges årligen även innan grundläggande behörighet uppnås).

Läs hela Folkbildningsrådets yttrande i den bifogade pdf-filen.