Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

Senast uppdaterad: 2015-02-18

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på utkast till förslag från utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02/2015/6).

Folkbildningsrådet avvisar förslaget om ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Folkbildningsrådet anser att den nuvarande ordningen fortsatt ska gälla och att kommunerna ska svara för kostnaderna för yngre elevers utbildning. Eftersom det råder osäkerhet om kommunernas möjlighet att anlita folkhögskolan inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram, bör hinder undanröjas genom ett förtydligande av skollagens bestämmelser.

Läs hela Folkbildningsrådets yttrande i den bifogade pdf-filen.