Moderniserad studiehjälp

Senast uppdaterad: 2015-07-27

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på förslaget om Moderniserad studiehjälp SOU 2013:52

Folkbildningsrådet tillstyrker utredningens förslag:

 • att studiehjälp utgår för faktisk studietid
 • att allt inackorderingsstöd administreras av CSN och att beloppet höjs
 • att kompletterande bidrag ges till ungdomar med funktionsnedsättning som studerar på annan ort och har merkostnader till följd av sin funktionsnedsättning
 • att ett nytt bidrag ersätter det nuvarande extra tillägget (bör dock inte benämnas gymnasiebidrag)
 • att ett föräldratillägg ges till unga studerande föräldrar
 • att studiehjälp respektive studiemedel ges i stället för aktivitetsersättning

Folkbildningsrådet anser också:

 • att förenklade rutiner för frånvarohantering ska gälla vid folkhögskoleutbildning
 • att det föreslagna gymnasiebidraget ges en annan benämning och att det kan utgå även när den studerande är myndig och bor på internat
 • att studerande med funktionsnedsättning ska ha rätt till anpassade resor mellan studieorten och hemorten
 • att studerande med funktionsnedsättning som slutför sin grund-läggande utbildning efter 20 års ålder ska ges rätt till studiemedel med det högre bidraget samt lånedelen
 • att studiehjälp ska kunna ges på deltid

Läs hela Folkbildningsrådets yttrande i den bifogade pdf-filen.