SOU 2015:45 SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet

Senast uppdaterad: 2015-10-23

Folkbildningsrådet lämnar här synpunkter på den del av betänkandet som rör Mellanåret för svårt synskadade.

Folkbildningsrådet

-        avvisar förslaget till ändring av Förordning om statsbidrag till folkbildningen, som innebär att Mellanåret för svårt synskadade ska bli en reguljär folkhögskolekurs

-        anser att den berörda utbildningen också fortsättningsvis ska ges inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram, på uppdrag av hemkommunen

-        anser att skollagen bör tillföras en bestämmelse som innebär att en kommun kan uppdra åt en folkhögskola att genomföra ett introduktionsprogram när särskilda skäl föreligger