En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Senast uppdaterad: 2016-12-22

Folkbildningsrådet har fått Myndigheten för delaktighets, MFD:s, förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet på remiss.

Folkbildningsrådet konstaterar att rapporten helt har utelämnat folkbildningens arbete för deltagare med funktionsnedsättning och möjligheter som resurs i funktionshinderspolitiken. Folkbildningsrådet lämnar inga synpunkter för förslaget men vill med detta remissvar lyfta fram det arbete som görs inom folkbildningen. 

Relaterade dokument